O mnie

Moje zdjęcie
A co tu pisać? Ci co mnie znają, to mnie znają. A Ci co nie znają, to i tak z tego wpisu niczego się nie dowiedzą. Uwaga! Nie udzielam na blogu żadnych porad!!!

czwartek, 24 marca 2011

Połączenia Małych i Wielkich Arkanów, cz. 6

Głupiec + 1M – sukcesy w nauce dzieci
Głupiec + 2M(o) – fałszywe wyobrażenie o zaistniałej sytuacji,
Głupiec + 3M(o) – chęć udowodnienia swoich racji za wszelką cenę,
Głupiec + 4M – podjęcie nauki na kierunku techniczno-matematycznym,
Głupiec + 4M(o) – straty materialne na skutek własnej naiwności,
Głupiec + 5M(o) – utknięcie w martwym punkcie,
Głupiec + 6M(o) – błędny wybór kierunku nauki,
Głupiec + 8M(o) – strata materialna na skutek własnej naiwności,
Głupiec + 9M – rozpoczęcie pierwszej w życiu pracy,
Głupiec + 9M(o) – relegowanie ze szkoły, brak możliwości ukończenia nauki,
Głupiec + 10M(o) – głoszenie infantylnych lub prostackich poglądów,
Głupiec + GM – majówka lub inną impreza w plenerze,
Głupiec + GM(o) – osoba zachowująca się nieadekwatnie do sytuacji,
Głupiec + RM – nagły i niespodziewany początek czegoś całkowicie nowego,
Głupiec + KrM(o) – człowiek, który uważa, że zawsze ma rację,
Mag + 1M – harmonijny rozwój intelektualny,
Mag + 2M – zdobycie uznania w środowisku naukowym,
Mag + 3M(o) – trzymanie się wyłącznie jednego punktu widzenia,
Mag + 5M – dążenie do sedna sprawy,
Mag + 6M(o) – nadmierne uleganie wpływom środowiska rówieśniczego,
Mag + 8M(o) – trudności z odzyskaniem starego długu,
Mag + 9M – praca naukowa, podejmowanie pierwszych badań,
Mag + 9M(o) – złe wpływy środowiska rówieśniczego hamujące rozwój intelektualny,
Mag + 10M(o) – zbyt niski poziom intelektualny w stosunku do wieku lub możliwości,
Mag + GM – człowiek o błyskotliwym umyśle,
Mag + RM – nawiązanie nowych kontaktów,
Mag + RM(o) – stawianie życia towarzyskiego ponad wszystko inne,
Mag + KrM (o) – osoba niesłowna i zwodnicza,
Kapłanka + 2M – duże zdolności w zakresie sztuk mantycznych,
Kapłanka + 5M – łatwość przyswajania wiedzy tajemnej,
Kapłanka + 6M – podjęcie nauki przez starszą kobietę z rodziny,
Kapłanka + 6M(o) – matka decydująca o kierunku studiów,
Kapłanka + 7M – podjęcie nauki związanej z ezoteryką,
Kapłanka + 7M(o) – niechęć do jakichkolwiek spraw duchowych,
Kapłanka + 8M – bogactwo i majątek wyniesiony z domu rodzinnego,
Kapłanka + 10M(o) – całkowite ignorowanie poznania intuicyjnego,
Kapłanka + GM(o) – niedyskrecję, nieumiejętność dotrzymania tajemnicy,
Kapłanką + KM – osoba, która jest w stanie pogodzić zwaśnione strony,
Kapłanka + KM(o) – kobieta podstępna, intrygantka,
Kapłanka + KrM(o) – przerwanie nauki z powodu okoliczności losowych,
Cesarzowa + 2M(o) – oschłość emocjonalna, uczucia podporządkowane rozumowi,
Cesarzowa + 4M – uzyskanie korzyści materialnych z wcześniej dokonanych inwestycji,
Cesarzowa + 10M(o) – zajmowanie stanowiska nieadekwatnego do możliwości,
Cesarzowa + RM(o) – osobę, dla której najważniejsze jest bycie modną, dandysa,
Cesarzowa + KM – osobę mającą bardzo dobry gust,
Cesarz + 1M – awans na wysokie stanowisko, zdobycie władzy,
Cesarz + 1M(o) – nadużywanie posiadanej władzy, tyrania,
Cesarz + 3M – talent oratorski wspomagający karierę,
Cesarz + 4M – przejęcie kierownictwa nad grupą ludzi,
Cesarz + 7M – ogromna siła wewnętrzna,
Cesarz + 7M(o) – narzucanie siłą swojego zdania innym,
Cesarz + 8M – sukces materialny odniesiony dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom,
Cesarz + 10M(o) – zdobycie stanowiska dzięki protekcji lub łapówce,
Cesarz + GM(o) – wycofanie się z wcześniejszych planów,
Cesarz + KM – przy załatwianiu spraw urzędowych pomoc okaże mężczyzna,
Cesarz + KM(o) – urzędowy mężczyzna utrudni załatwienie spraw,
Cesarz + KrM – mężczyzna posiadający władzę lub autorytet,
Kapłan + 1M(o) – niechęć do zmian, trwanie przy starych metodach,
Kapłan + 3M – studia związane z religią, filozofią lub kulturoznawstwem,
Kapłan + 5M(o) – uporczywe trzymanie się starych rozwiązań,
Kapłan + 6M – podjęcie nauki zgodnie z tradycją rodzinną,
Kapłan + 6M(o) – ojciec decydujący o kierunku studiów,
Kapłan + 7M – odnalezienie duchowego sensu życia, przewodnictwo duchowe,
Kapłan + 7M(o) – ścisłe trzymanie się doktryny religijnej, ortodoksyjność,
Kapłan + 9M – kontynuowanie zawodowych tradycji rodzinnych
Kapłan + 10M(o) – negowanie postępu i unowocześnień, strach przed nimi.
Kapłan + RM(o) – osoba, która upiera się przy swoim zdaniu, choć nie ma racji,
Kapłan + KrM – osoba robiąca karierę naukową,
Kochankowie + 2M(o) – związek małżeński z rozsądku lub wyrachowania,
Kochankowie + 4M(o) – załamanie się planów finansowych z powodu współmałżonka,
Kochankowie + GM – trafna decyzja,
Rydwan + 2M – pomyślne zakończenie danego etapu kształcenia się,
Rydwan + 3M – wzrost popularności dzięki „dobrej prasie”,
Rydwan + 6M – duma z osiągnięć naukowych członka rodziny,
Rydwan + 10M – wygłaszanie odczytów, prelekcje naukowe,
Rydwan + GM – udana impreza towarzyska,
Rydwan + GM(o) – ostrzeżenie przed prowadzeniem samochodu,
Sprawiedliwość + 6M – zasięganie porady specjalisty,
Sprawiedliwość + 9M(o) – niechęć do nauki, negowanie jej wartości,
Sprawiedliwość + 10M – wyważenie własnych poglądów, spojrzenie na sprawę z wielu stron,
Sprawiedliwość + GM – poufna informacja,
Sprawiedliwość + RM(o) – ostrzeżenie przed kolegium, kara za wykroczenia,
Sprawiedliwość + KM – pomyślne załatwienie spraw urzędowych dzięki protekcji kobiety,
Sprawiedliwość + KM(o) – przy załatwianiu spraw unikać urzędniczek,
Sprawiedliwość + KrM – dobry doradca,
Sprawiedliwość + KrM(o) – niepomyślne załatwienie spraw urzędowych,
Eremita + 1M – nauczanie innych poprzez własny przykład,
Eremita + 1M(o) – zaniedbanie rozwoju intelektualnego,
Eremita + 2M – zdobycie tytułu naukowego,
Eremita + 3M(o) – wyobcowanie, alienacja,
Eremita + 4M(o) – degradacja zawodowa w wyniku popełnionych przestępstw gospodarczych,
Eremita + 9M – wysokie stanowisko w hierarchii naukowej,
Eremita + 9M(o) – stawianie hipotez, których udowodnienie jest niemożliwe,
Eremita + 10M – pokonanie oponentów lub opozycji,
Eremita + GM – zasięganie opinii u osoby kompetentnej,
Eremita + RM – umiejętność zainteresowania swoimi poglądami innych,
Eremita + KrM – osoba będącą specjalistą w swojej dziedzinie.

Brak komentarzy: